Redemption Statement atau Penyata Baki Hutang/ Penyata Tebus Hutang ialah penyata yang dikeluarkan oleh bank penjual/ pemilik hartanah dengan menyatakan jumlah baki hutang pemilik hartanah/penjual dengan banknya. Kebiasaanya tempoh penyata yang diberikan adalah tiga (3) bulan kehadapan berserta faedah yang telah ditetapkan. 

Permohonan baki hutang ini akan dipohon oleh pihak peguam yang dilantik setelah pihak penjual/ pemilik hartanah menandatangani dokumentasi Perjanjian Jual Beli sekiranya anda ingin menjual hartanah atau menandatangani dokumentasi Perjanjian Pinjaman Bank sekiranya anda ingin membuat pinjaman semula (refinancing).

Bagi hartanah yang bebas hutang (tidak mempunyai hutang dengan mana-mana bank) penyata baki hutang tidak diperlukan semasa penjualan hartanah. Sekiranya anda membeli rumah daripada pemaju/ penjual dan pemaju/penjual itu mempunyai hutang dengan bank, penyata baki hutang perlu dipohon dari bank penjual/ pemaju yang terlibat kerana penjual/pemaju masih lagi berhutang/ mempunyai liabiliti dengan bank tersebut di mana bank tersebut masih lagi memegang Geran Asal atau semua dokumen asal milik penjual/ pemilik hartanah yang berkaitan dengan hartanah yang dibeli tersebut.

Bagi pembeli yang membuat pinjaman dengan bank, penyata baki hutang baki tempoh tiga (3) bulan kehadapan diperlukan. Manakala bagi pinjaman dengan LPPSA/ SUK penyata baki hutang bagi tempoh enam (6) bulan kehadapan diperlukan.

Untuk makluman, sekiranya penjual/ pemilik hartanah mempunyai tunggakkan beberapa bulan dengan banknya, kebiasaannya, pihak bank penjual akan meminta untuk pemilik hartanah tersebut menyelesaikan tunggakan dengan banknya. Selepas itu, pihak bank penjual akan mengeluarkan penyata baki hutang tersebut. Kegagalan pihak penjual membayar tunggakan terebut iaitu tunggakkan melebihi enam(6) bulan akan menyebabkan tindakan lelong awam dikenakan ke atas hartanah dan bank tersebut tidak akan mengeluarkan penyata baki hutang. Oleh yang demikian, perkara ini sebenarnya akan mengganggu proses pembelian dan penjualan hartanah.

Setelah dokumentasi pinjaman pembeli telah lengkap, kebenaran pindahmilik dan gadaian telah dikeluarkan oleh pihak berkuasa negeri (sekiranya ada) dan kaveat bank telah dimasukkan ke atas geran, pihak peguam bank pembeli akan mengeluarkan satu dokumen untuk menasihati pihak bank pembeli bahawa semua dokumentasi yang dilampirkan adalah cukup syarat dan teratur bagi membenarkan pihak bank pembeli membuat bayaran penuh (melalui jumlah pinjaman yang diluluskan) kepada bank penjual dengan merujuk penyata baki hutang tersebut.(Mohon untuk merujuk kepada peguamcara yang dilantik untuk menerangkan proses ini).

Apabila penyata baki hutang telah diselesaikan secara sepenuhnya, pihak bank penjual akan menyerahkan geran individu/ strata hartanah/ rantaian dokumen asal (kes Hakmilik Induk) kepada peguam yang dilantik menandakan bahawa liabiliti hutang pemilik ke atas hartanah telah dilepaskan dan telah diserahkan kembali secara mutlak ke atas pemilik hartanah. Oleh yang demikian, barulah pemilik hartanah/ penjual memiliki hak sepenuhnya ke atas hartanah dengan menukar nama/ mendaftarkan geran kepada nama pembeli di pejabat tanah dengan menggunakan Borang Pindahmilik atau menandatangani Surat Ikatan Penyerahan Hak (Deed of Assignment – by way of transfer) kepada pembeli sekiranya hartanah adalah Hakmilik Induk.

Semoga artikel kali ini dapat memberikan pencerahan berhubung dengan penyata baki hutang.